Afwezigheden

Afwezigheden


De school vindt de aanwezigheid van jullie kinderen belangrijk. Daarom vragen wij steeds de school te verwittigen als uw kind afwezig is. Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school.

De regelgeving bepaalt in welke situaties kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Deze regelgeving is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon lager onderwijs.

Ze is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

Toch is het belangrijk dat alle kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om achterop te raken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.Welke afwezigheden zijn gewettigd?


  • Ziekte.


Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is altijd een medisch attest vereist, zelfs als het gaat om een afwezigheid van een halve dag.

  • Van rechtswege gewettigde afwezigheden.


In sommige situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten dan een verklaring of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid.

Een lijst van deze situaties kan u terugvinden in het schoolreglement onder punt 5.2.2.  • Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.


Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is mits voorlegging van, naargelang dat het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn. Deze redenen kan u ook terugvinden in het schoolreglement onder punt 5.2.3.


De directie mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.


Problematische afwezigheden.


Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die onwettig afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. Ouders die een schooltoelage genieten kunnen deze verliezen in geval van herhaalde problematische afwezigheid.

De school meldt elke problematisch afwezigheid aan het CLB. Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is aan de verificateurs.