Onze visie

ONZE SCHOOLVISIE

Iedereen BLIJ


We willen een school zijn waar de kinderen, de ouders en het schoolteam met goesting naartoe komen.


Welbevinden voorop.


Dat kinderen alleen tot leren kunnen komen als ze zich goed in hun vel voelen lijkt voor iedereen evident.  Door boeiende en uitdagende lessen en activiteiten aan te bieden in een vertrouwensvolle omgeving brengen we kinderen tot groei en ontwikkeling.  We prikkelen hun nieuwsgierigheid zodat ze met goesting naar school komen.


Ook het welbevinden van de ouders is van groot belang.  We willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen zich welkom en gehoord voelt.  Je bent van harte welkom met je vragen én je zorgen.


Tenslotte willen we ook dat leerkrachten en ander schoolpersoneel zich goed voelen op school en met zin komen werken.  Zo kunnen we werken aan een krachtige leeromgeving die opnieuw de kinderen ten goede komt...  De cirkel is rond en iedereen is blij!


Iedereen MEE


We kiezen voor een open, positieve en duidelijke dialoog.


Elke beslissing die we nemen gaat uit van wat goed is voor elk kind.  We maken duidelijke afspraken en regels die terug te vinden zijn in het schoolreglement.


Iedereen KNAP


We zoeken ieders talenten: taalknap, rekenknap, beeldknap, mensknap en handigknap.

We bieden kansen om ze verder te ontwikkelen.


Ieder kind heeft talenten.  De ene kan goed rekenen, de andere kan fantastisch tekenen, nog een andere is goed in lezen, is net héél lenig of sterk op sociaal vlak,...


We engageren ons om op zoek te gaan naar activiteiten waarin kinderen hun talenten leren kennen en verder kunnen ontplooien.


Iedereen kan iets, niemand kan alles.


Iedereen in BALANS


We zoeken het evenwicht tussen inspanning en ontspannng, tussen haalbare en nodige verwachtingen.


Binnen onze voortdurend veranderende maatschappij, waar de druk hoog ligt voor iedereen, willen we de juiste balans zoeken tussen inspanning en ontspanning, tussen haalbare en nodige verwachtingen.


Zo proberen we ervoor te zorgen dat onze kinderen op hun eigen tempo en niveau kunnen ontplooien en ontwikkelen.


Hierbij kunnen wij ons sterk vinden in het citaat van Anna Terruwe: "Je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn.  En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd."


Iedereen ERBIJ


We hebben respect voor ieders eigenheid en achtergrond.


Alle mensen op school horen erbij en maken samen de school tot wat ze is.


Als school van de Broeders van Liefde willen wij nog steeds de school zijn waar kinderen die extra kans meer krijgen.  Daar maken wij het verschil.  Waar onze organisatie al van bij haar ontstaan de kaart trekt van het kwetsbare kind willen wij dit in onze moderne samenleving blijven waarmaken.


We zijn meer dan een katholieke dialoogschool.  Dat wil zeggen dat we vanuit ons geloof in de God van Jezus Christus openstaan voor iedereen, open voor wie kwetsbaar is, open voor de culturele achtergrond en de eigen levensbeschouwing van de andere.


We vinden andere godsdiensten, levenbeschouwingen en culturen waardevol en gaan ermee in dialoog.  De dialoog is erop gericht te leren van elkaar en elkaar te verrijken.  Ze daagt uit om na te denken over de eigen inspiratie.  Tegelijkertijd kiezen we ervoor om in het gesprek de katholieke inspiratie naar voren te schuiven.


Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk om op bepaalde tijdstippen samen te vieren met de volledige school.  We doen dat bij het begin en het einde van het schooljaar, maar ook bij kerkelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen.


Iedereen ACTIEF


We zijn een eigentijdse school in beweging en verwachten engagement van de kinderen, de ouders en het schoolteam.


De opvoeding van een kind is niet altijd eenvoudig.  Gelukkig sta je er als ouder niet alleen voor.  De school gaat graag met jou een partnerschap aan.  Ook de school kan dit niet alleen opnemen.  Het is daarom belangrijk dat je als ouder de ontwikkeling van jouw kind mee opvolgt en ondersteunt.


We streven naar een positieve samenwerking met alle participanten rond onze school, maar de samenwerking met de ouders blijft prioritair.


Ouders kunnen op school hun steentje bijdragen als zwemouder, leesouder, knutselouder, ervaringsdeskundige die iets komt vertellen in de klas,....


De ouderraad en schoolraad zijn overlegfora tussen ouders en school.


Ook met de inbreng van de leerlingen wordt rekening gehouden.  Zij kunnen altijd terecht bij hun klasleerkracht.  De leerlingenraad is een formeel overlegmoment tussen leerlingen, leerkrachten en directie.


We zijn een school in beweging.  Dat wil zeggen dat we inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijslandschap.  We evolueren met ons onderwijs mee met de voortdurend veranderende maatschappij.


Samen staan we sterker, met gebundelde krachten kunnen we meer bereiken.