Onze visie

ONZE SCHOOLVISIE EN OPVOEDINGSPROJECT

Als katholieke basisschool willen we dat alle leerlingen gelukkig worden.

We zijn ervan overtuigd dat ieder kind een toekomst heeft, wat ook de mogelijkheden en beperkingen van het kind zijn.

Om actief deel te kunnen nemen en mee te bouwen aan een betere samenleving, willen we de leerlingen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau.

 

Als leerkrachten werken we aan de ontplooiing van elke leerling vanuit de pedagogie van de hoop, het geduld, de verbondenheid en het geloof in de groeimogelijkheden van elk kind.

Daarom stellen we onze verwachtingen hoog, zo wordt ons onderwijs uitdagender en stimulerend. Een open en veilig klas- en schoolklimaat creëren is hierbij zeer belangrijk.

Een zorgzame school werkt immers aan een positief schoolklimaat waar kinderen voelen dat ze er welkom zijn, dat er rekening met hen wordt gehouden, dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze geholpen worden door in te spelen op hun noden.

 

In onze opvoedende taak willen we aandacht geven aan het totale kind : hoofd, hart en handen. We werken aan de totale persoonlijkheid van het kind. Daarom besteden we ook aandacht aan sociale vaardigheden en hebben we oog voor gezonde voeding, beweging, milieu- en natuureducatie en verkeersbeleid.

Ook door buitenschoolse activiteiten (grootouderfeest, sportactiviteiten, schooluitstappen, …) lokken we de creativiteit bij de kinderen uit.

Eerbied voor het materiële, de natuur, de andere, de Andere is belangrijk op onze school.

 

Niet het hebben, maar het zijn bepaalt de waarde van een mens en is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

De school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie.

In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering.

 

Door hun voorbeeld wil het schoolteam de kinderen en de ouders tot de christelijke levenswijze inspireren.

De school streeft naar een open en eerlijke communicatie met de ouders.

De geplande en formele overlegmomenten zoals de oudercontacten willen we voeren met een wederzijdse bereidheid tot dialoog. Maar ook in toevallige contacten is het belangrijk dat ouders als volwaardige partners in de opvoeding van hun kinderen gastvrij onthaald worden.

Eventuele meningsverschillen aangaande de opvoeding worden op een volwassen wijze uitgepraat. Dit betekent dat wij als opvoeders nooit het gezag van de andere opvoeder ontkrachten in het bijzijn van de kinderen.

Ook met externe begeleiders zoals het CLB, revalidatiecentra en andere kiezen wij voor een open dialoog.

 

Onze visie is gebaseerd op het opvoedingsproject van het schoolbestuur van de Broeders van Liefde.

De pijlers van dit opvoedingsproject wordt omschreven in vijf basisdoelstellingen.